Welkom bij ADVOlite
Fijn dat u onze site bezoekt. U kunt hier lezen waarom een advocaat niet altijd nodig is en wat er mogelijk is zonder advocaat.

Recht zonder advocaat?
Vaak wordt bij een juridisch probleem meteen aan een advocaat gedacht. Minder bekend is, dat veel zaken ook door een rechtskundig adviseur kunnen worden behandeld, die geen advocaat is.

Wat is het verschil?
Advocaten zijn juristen, die na hun studie een aanvullende opleiding hebben gedaan. Deze opleiding is vooral gericht op zaken voor de rechtbank. Voor bepaalde rechtszaken is een advocaat verplicht, maar voor veel aangelegenheden is die noodzaak er niet.
ADVOlite biedt een "lichter" alternatief, vooral voor zaken, die zonder advocaat kunnen worden behandeld. En dat zijn er meer dan u misschien denkt!

We wijzen u graag de weg
We nodigen u graag uit om verder te bladeren om te zien welke mogelijkheden er zijn. U kunt lezen welke zaken wij kunnen behandelen en daarnaast biedt ons weblog nadere informatie en achtergonden.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. U kunt uw zaak meestal kosteloos aan ons voorleggen. Voor nieuwe klanten geldt een introductietarief.

Wilt u meer weten? Op onze contactpagina treft u onze gegevens aan.

 

Zelfwerkzaamheid
Ons unieke aanbod omvat het bijstaan van klanten, die een zaak zelf willen aanpakken. Ondersteuning bij het bepalen van een goede werkwijze en tactiek is van essentieel belang. Bent u in staat om een goede brief te schrijven? Dan is de kans groot dat u met de juiste ondersteuning veel zelf kunt doen.

Lage kosten
Tevreden klanten maken ons blij. Plezier in het werk vinden we belangrijker dan veel geld verdienen. Bovendien zijn we kritisch als het om de kosten gaat. Wij vinden goede boeken bijvoorbeeld belangrijker dan dure auto's.

Ons uurtarief is veel lager dan het doorsnee advocatentarief. Daarnaast berekenen we de werkelijke tijd, waardoor de vergelijking nog meer in ons (en dus uw) voordeel uitvalt.

Gratis eerste advies en informatie vooraf
Een beknopt, eerste advies is meestal gratis. Kosten zullen we altijd zo goed mogelijk begroten en u zo veel mogelijk vooraf informeren.

Geen moeilijke woorden
We streven naar begrijpelijke informatie. In gewoon Nederlands. Want we denken dat u daar het meeste aan heeft.

Over ADVOlite
ADVOlite is een initiatief van Henk Schanssema. Geboren en getogen in Rotterdam, later verhuisd naar Limburg. Henk is geen advocaat. Door zelfstudie is kennis verkregen van het recht. Prijktijkervaring is opgedaan middels diverse opdrachten, zowel van particulieren, bedrijfsleven als overheden. Voorts is Henk opgetreden als gemachtigde voor partijen bij diverse rechtszaken en beroepsprocedures. Verder studeert Henk rechtswetenschappen aan de Open Universiteit.

Ons werk
Zoals onze naam aangeeft, ligt de nadruk bij ADVOlite op zaken, die zonder advocaat voor de rechter mogen worden gebracht. Maar ook bij "advocaatzaken" kunnen we helpen om kosten te besparen. Een voorbeeld is het voorbereiden van zaken die via een advocaat moeten worden gevoerd. Kosten kunnen worden bespaard door een deel van het werk uit handen te nemen van de advocaat, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal en opstellen van concept processtukken.
Ook zijn we u graag behulpzaam bij het beoordelen van een zaak. Bijvoorbeeld om te bezien wat u ervan kunt verwachten.

Kantonzaken ook voor niet-advocaten
Tegenwoordig worden door de kantonrechter meer zaken behandeld, dan vroeger het geval was. Voor een zaak bij de kantonrechter is geen advocaat nodig. ADVOlite kan dus z.g. kantonzaken behandelen.

Wat doen we wel?
Zoals ons motto aangeeft, richten we ons op aangelegenheiden, waarvoor geen advocaat vereist is. We geven enkele voorbeelden:
- Incasso van geldvorderingen
- Huur- en arbeidskwesties
- Bezwaar en beroep overheidsbesluiten
- Schadeclaims

Daarnaast geven we uiteenlopende adviezen en kunnen we assisteren bij het opstellen of beoordelen van contracten, voorwaarden en andere formele stukken. Voorts kunnen we ondersteunen bij belangrijke transacties, waarbij wij u ondersteunen bij onderhandelingen. Ook werd het opstellen van processtukken al genoemd.

Wat doen we niet?
- Strafrecht
- Familierecht (huwelijk, scheiding etc.)
- Letselschade
- Zaken waarvoor recht bestaat op subsidie (z.g. toevoeging)

Steeds zullen we per aangelegenheid beoordelen of we passende ondersteuning kunnen geven. Als we twijfelen, dan adviseren we u om andere wegen te bewandelen.

Speciale kennis
ADVOlite beschikt over specifieke kennis en ervaring. Hiervan willen wij enkele gebieden noemen.

Telecommunicatie, ICT en internet
Oprichter Henk Schanssema is sinds 1982 actief op het terrein van telecommunicatie en heeft derhalve veel kennis en ervaring verzameld. Ook is er veel kennis op het gebied van ICT en internet. In dat verband worden enkele aspecten nader aangeduid:
- Bestekken en voorwaarden: opstellen/beoordelen
- Advies inzake offertes, risico analyse en risicopreventie
- Begeleiding transacties, opstellen contracten
- Verslaglegging en andere precontractuele ondersteuning

Omdat we zowel techniek als recht begrijpen, kunnen we het gehele speelveld zelfstandig overzien.

Schadeclaims
Wij hebben ervaring met het afhandelen van schadeclaims. Speciale kennis is er op het gebied van kabels en leidingen. Daarnaast kunnen we adviseren hoe bij eventuele graafschades gehandeld kan worden.

Verontreinigde grond
Door uitvoerige studie van wet- en regelgeving zijn wij in staat om de ins en outs van het werken met verontreinigde grond te beoordelen. Graag adviseren wij u omtrent milieuregels, procedures en risico's alsmede de manier waarop uw organisatie daarop kan worden toegerust.

Advocaat?
Vaak wordt meteen aan een advocaat gedacht als er sprake is van een geschil. Bij een rechtbank hoort een advocaat. Of toch niet?
Het juiste antwoord is, dat alleen bij bepaalde zaken een advocaat verplicht is. Dus zeker niet altijd. Ook geldt de verplichting uitsluitend bij de rechtspraak, dus buiten de rechtbank is een advocaat niet noodzakelijk.

Bij welke rechtszaken is er bijvoorbeeld geen advocaat nodig?
- Geschillen over geldzaken en dergelijke, tot een maximale waarde van 25.000 euro
- Bezwaar en beroep bij overheidsorganen (z.g. bestuursrecht)
- Geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet (tot 40.000 euro)
- Huurkwesties (zowel woonruimten als bedrijfsruimten)
- Arbeidskwesties (zoals ontslag)
U mag die zaken zelf bepleiten of iemand machtigen, die geen advocaat hoeft te zijn.

Alternatief 1: zelf doen
U kunt meer zelf, dan u waarschijnlijk denkt. De advocaten zullen beweren dat zij onmisbaar zijn, maar wij zijn zo vrij om te stellen, dat het zeker niet altijd zo is. Uiteraard is er wel deskundigheid vereist, maar het kiezen voor een advocaat is geen garantie voor een gewonnen zaak.

Alternatief 2: een gemachtigde inschakelen
Iemand die verstand heeft van recht kan u bijstaan. De gemachtigde verricht de proceshandelingen namens u.

Hoge tarieven van advocaten
Wij vinden advocaten erg duur. Niet alleen zijn de uurtarieven (te?) hoog, maar tevens worden er forse kosten berekend voor eenvoudige, bijkomende handelingen, zoals bijvoorbeeld doorzenden van correspondentie. Veelal wordt het volle tarief van de advocaat berekend voor werkzaamheden van het secretariaat. Ook wordt er soms erg veel aandacht geschonken aan de verpakking. Als u het mooi vindt om stukken in een prachtige leren omslag te ontvangen, dan is het misschien beter om nog wat verder te surfen.

De kosten en de baten
Advocaten behoren de belangen van de klant te behartigen. Maar de praktijk leert, dat er nogal wat advocaten zijn, die vooral aandacht hebben voor hun eigen rekening. Zo waren we betrokken bij een zaak, waar de kosten van de advocaat hoger waren dan het bedrag, dat via de rechter kon worden gevorderd. De advocaat vond toch dat hij niets verkeerds had gedaan.

Rechtsbijstandsverzekeringen
Vaak wordt gedacht dat een rechtsbijstandsverzekering bescherming biedt tegen alle onheil, dat een geschil met zich meebrengt. Wij zijn daar kritisch over. Het kernprobleem is dat verzekeraars graag premies ontvangen, maar met tegenzin kosten maken. Om die reden proberen de verzekeraars zaken zelf af te handelen, maar omdat men zo snel mogelijk van een zaak af wil zijn, is de verleiding groot om een zwak compromis te sluiten. De klant is te vaak het kind van de rekening.

Onze rol vergeleken met een advocaat
Advocaat worden begint met een afgeronde rechtenstudie (niveau master). Na de studie volgt een stage bij een advocaat. Een advocaat legt een eed af en wordt ingeschreven in een register (het tableau). Advocaten vallen onder de Advocatenwet en moeten beroepsregels in acht nemen. Via tuchtrechtspraak wordt op naleving van de regels toegezien.

Vooral in bezwaar- en beroepskwesties tegen overheidsbesluiten worden rechtzoekenden vaak bijgestaan door niet-advocaten, zoals juristen van bijvoorbeeld een vakbond of vereniging. De speciale kennis en ervaring van dergelijke juristen kan gunstig zijn.

No cure - no pay
Advocaten mogen geen no cure - no pay afspraken maken in verband met de beroepsregels. Alleen voor letselschade wordt een uitzondering toegestaan. Wij mogen wel no cure - no pay afspraken maken. U kunt altijd vrijblijvend een zaak aan ons voorleggen.

Naast eventuele no cure - no pay afspraken, kunnen we ook een afspraak maken, waarbij onze beloning gedeeltelijk afhankelijk is van het resultaat. Uiteraard zullen wij een risico-afweging maken en ons voorstel zal mede van die afweging afhankelijk zijn.

We vermelden nog dat een kwestie soms vereist dat derden worden ingeschakeld, zoals een advocaat. Bijvoorbeeld als een zaak wordt doorverwezen naar een rechtbank. Steeds zal dat in goed overleg geschieden.

U kiest voor "zelf doen"
Kunt u een goede brief schrijven? Is uw zaak niet erg ingewikkeld? Bent u niet bang om naar een rechter te gaan? Dan is het een overweging waard om zelf aan de slag te gaan. Met goede ondersteuning kunt u een heel eind komen. Het is van belang dat u goed bewijs kunt leveren. Zonder bewijs staat u meestal zwak.

We noemen enkele aspecten:

 • Proceskosten
  De verliezende partij moet de volgende kosten meestal betalen:
  1. kosten dagvaarding, rechtbank (griffierecht), getuigen en deskundigen
  2. kosten advocaat of jurist van de winnende partij (kijk ook naar deze toelichting )
  Als u wint, dan ontvangt u een (gedeeltelijke) vergoeding voor uw rechtshelper (advocaat/gemachtigde). In dat geval "verdient" u wat minder met zelf doen, maar het verliesrisico kunt u wel beperken. Uiteraard bepaalt de juridische kwaliteit mede het resultaat, dus zult u de verschillende elementen moeten afwegen.

 • Afweging van goede en kwade kansen
  "Bezint voordat u begint", is een bekend motto. Is uw positie niet al te sterk, bedenk dat u dan een fors risico neemt en dat u waarschijnlijk proceskosten moet betalen. Het is zinvol om te bezien of u een kwestie kunt schikken. Soms is het beter om principes wat te laten wijken ten gunste van het resultaat.
 • Risico bij civiele zaken
  Bij civiele procedures is de rechter gebonden aan hetgeen partijen vragen. Ook mag de rechter uitgaan van stellingen, die niet worden weerlegd. Als u zegt dat er geleverd is en de tegenpartij reageert daar niet op, dan neemt de rechter aan dat er geleverd is. Het is dus aan beide kanten heel goed opletten, vooral bij een mondelinge behandeling van de zaak.
Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzen. Ook kunnen we u bijstaan met het opstellen van processtukken en het geven van aanwijzingen.

U vraagt ons om u bij te staan
Uiteraard kunnen wij u bijstaan. In principe in elke fase van een procedure, maar we zullen steeds samen met u afwegen welke oplossing in de gegeven omstandigheden het beste is. Wij laten ons leiden door uw belang. Ons belang ligt op de langere termijn. Als u tevreden bent, vertelt u het ook graag een ander.

Graag wijzen we erop, dat de geschiedenis, die voorafgaat aan een rechtszaak, de uitkomst van een rechtszaak mede bepaalt. In vrijwel alle gevallen komt de voorafgaande geschiedenis aan de orde. Wat werd er precies afgesproken? Welke verwachtingen waren gewekt? Op welke termijnen zou er geleverd worden?

Een eventuele rechtszaak is gemakkelijk te verknoeien door de verkeerde dingen te doen of te zeggen als een conflict dreigt. U kunt daarom eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met het inwinnen van advies.

De rechtspraak
Als geschillen niet door partijen onderling opgelost kunnen worden, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter.

De toegang tot de overheidsrechtspraak is echter niet vrij van obstakels. U ziet hier een toelichting.

Soorten rechtspraak
Er zijn verschillende gebieden, we noemen de voornaamste:

 1. Civiel (Handel): geldvorderingen, huur, arbeid, schadevergoedingen etc.
 2. Civiel (Familie): echtscheiding, toezicht kinderen, bewind, curatele en dergelijke
 3. Bestuursrecht: beroep tegen overheidsbesluiten, zoals vergunningen, uitkeringen, heffingen etc.
 4. Strafrecht: berechting van strafbare feiten
Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht genoemd. Hier zijn de partijen steeds personen of organisaties. Bij bepaalde zaken is een advocaat verplicht.

Het bestuursrecht heeft steeds betrekking op de overheid tegenover personen of organisaties. In veel gevallen moet eerst bezwaar worden gemaakt bij de overheidsinstantie, die het betreffende besluit nam.

Een strafzaak wordt ingeleid door het Openbaar Ministerie. Het is meestal de officier van justitie die het onderzoek leidt en de zaak voorlegt aan de rechter.

We gaven al aan dat ADVOlite zich alleen bezig houdt met de onderdelen 1 en 3 van de lijst hiervoor. We zullen heel beknopt weergeven hoe een procedure in zijn werk gaat.

Civiele procedure in het kort
Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogeheten dagvaardingszaken en verzoekschriftzaken. Dat verschil heeft te maken met de aard van de procedure. De keuze wordt door de wet gegeven. Voorbeelden van dagvaardingszaken zijn geld- en schadevorderingen en veel familiezaken worden met een verzoekschrift ingeleid.

In de dagvaarding geeft de eiser aan wat hij verlangt en hij zet zijn standpunt uiteen. Vaak worden bewijsstukken aan de dagvaarding gehecht. De dagvaarding wordt bij de gedaagde(n) afgeleverd door een gerechtsdeurwaarder. Een exemplaar ervan gaat naar de rechtbank om te worden ingeschreven.

Een verzoekschrift gaat direct naar de rechtbank, die vervolgens de stukken doorzendt naar de andere partij(en). Die heten hier verweerder.

Nadat de gedaagde of verweerder heeft gereageerd, volgt er zonodig een mondelinge behandeling waarbij partijen en hun advocaat of rechtshelper het standpunt uiteenzetten. Dit is een belangrijk moment, omdat dit veelal de laatste kans is om verweer te voeren. Zonder goed verweer gaat de rechter uit van de stelling van de tegenpartij, zelfs als die niet waar is.

Soms moet een partij stellingen bewijzen, waarbij vaak getuigen worden opgeroepen.

Niet genoeg kan worden onderstreept, dat de rechter moet vaststellen, welke feiten van belang zijn en tevens moet bepalen wat volgens hem de waarheid is.

Vaak wordt gedacht dat een vlammend betoog van een advocaat of rechtshelper de rechter wel zal overtuigen van de waarheid. Dit misverstand willen we graag meteen uit de weg ruimen.

Als je niet aan de hand van een schriftelijk stuk kunt bewijzen wat er was afgesproken, wordt het heel lastig om "je gelijk te halen". Rechters zullen dan aan de hand van gedragingen en omstandigheden op zoek gaan naar de waarheid. We weten uit ervaring, dat partijen soms heel ver gaan om hun zin te krijgen en daarbij een "eigen versie van de waarheid" presenteren. U vindt hier een voorbeeld hoe wanbetalers kunnen tegenwerken.

Uiteindelijk oordeelt een rechter wat volgens hem de feiten zijn. Op basis daarvan geeft de rechter een beslissing.

De beslissing heet vonnis (of arrest bij hoger beroep). Aan de hand van het vonnis kan een deurwaarder de vordering gaan innen, waarbij de deurwaarder bijvoorbeeld beslag kan leggen op goederen of banktegoeden.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, dan kunt u (meestal) in beroep gaan bij een gerechtshof. In dat geval is bijstand door een advocaat verplicht.

Enkele valkuilen
We beperken ons tot het noemen van enkele voorbeelden, die illustreren, dat goede instructie essentieel is.

Juiste partij
Het dagvaarden van de verkeerde partij kan verkeerd aflopen. In een aantal gevallen kan dat betekenen dat de rechter de zaak niet mag behandelen (niet-ontvankelijk). Je moet dan opnieuw beginnen en maakt onnodige kosten.

Stellingen zonder fundament: instortingsgevaar
De eis moet zijn gebaseerd op de juiste grondslag. Datzelfde geldt voor het verweer. Ook moeten stellingen gemotiveerd zijn. Daarnaast moet bewijs worden aangeboden.

Bewijs, bewijs en nog eens: bewijs
Als er problemen ontstaan, zal blijken dat alles draait om bewijs. Vooral bij mondelinge afspraken loop je risico, want hoe wil je bewijzen wat er was afgesproken? De kwaliteit van het bewijs is sterk bepalend voor de uitkomst van een procedure. Vaak kan goed bewijs een procedure voorkomen, want de tegenpartij kent de eigen positie meestal maar al te goed.

Recht of Krom?
Wetten waren eigenlijk bedoeld om wantoestanden te beteugelen. Rechters hadden van oorsprong tot taak om knopen door te hakken, als mensen een geschil hadden. Niet voor niets duidt de term "rechter" op rechtmaken.

Voor een korte introductie klikt u hier.

Als u de toelichting heeft gelezen, weet u dat de praktijk een stuk minder gemakkelijk is dan de theorie. Naarmate een zaak ingewikkelder is, is de uitkomt van een procedure bij de rechter minder voorspelbaar. Ook is de kwaliteit van het bewijs van doorslaggevende betekenis. Als de tegenpartij beschikt over goed bewijs, zal een partij het vaak niet eens laten aankomen op een procedure

Uit ervaring weten we, dat gelijk hebben nog niet vanzelf gelijk krijgen betekent. We zullen dit nader toelichten

Waarom wetgeving?
Een van de doelen van wetgeving is om vooraf te weten waar je aan toe bent. Dit noemen we rechtszekerheid. Op papier heel mooi, maar in de praktijk lang niet zo simpel.

Speelruimte
Rechters hebben veel meer speelruimte dan je misschien zou denken. Zo selecteert de rechter de feiten, die hij of zij van belang vindt voor de beoordeling van een zaak. Door deze selectie kunnen feiten worden benadrukt of weggelaten. We hebben meegemaakt, dat bepaalde, doorslaggevende, feiten simpelweg werden genegeerd. De weegschaal kan daardoor zo maar naar een onverwachte kant doorslaan.

Beoordelingsvrijheid
Een feit is niet zonder meer een feit. Daarmee bedoelen we, dat de betekenis die aan feiten wordt toegekend, wordt bepaald door de rechter. Zo kan het gebeuren, dat een ogenschijnlijk "hard" feit anders wordt beoordeeld. Verder maakt de rechter uit hoeveel geloof wordt gehecht aan bewijsstukken en verklaringen.

Uitleg van de wet
Tenslotte heeft de rechter de vrijheid om de wet uit te leggen. De rechter bepaalt hoe bepaalde artikelen uit de wet in een concreet geval moeten worden toegepast.

Kwaliteit van het vonnis
Uit diverse publicaties blijkt dat het bevorderen van rechtseenheid niet bij alle rechtbanken even belangrijk wordt geacht. Concept vonnissen worden wel door een (collega) rechter meegelezen, maar de meelezende collega kent in de meeste gevallen het dossier niet. Daardoor is het inhoudelijke oordeel sterk afhankelijk van de behandelend rechter. Daarbij komt, dat het lang niet altijd een rechter is, die een vonnis schrijft, maar een stafjurist. Die jurist is veelal niet zelf betrokken geweest bij de zaak en moet zich baseren op het schriftelijke dossier. Er zijn dus de nodige obstakels, die zich tussen de waarheid en het oordeel bevinden

Objectief of subjectief?
Is het oordeel dus volstrekt objectief? Wij denken van niet. Er zijn te veel mogelijkheden om het oordeel "in te kleuren". Een vonnis is volgens ons daarom niet steeds een "verklaring van de waarheid" maar bevat het ook "de mening van een rechter".

Meer informatie

Neem gerust contact op wanneer u meer wilt weten. U vindt onze contactgegevens via deze link: Contact

| Contact | Disclaimer | Over deze site |